Polityka prywatności

INFORMACJA DLA KLIENTA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Grzybowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Grzybowska Stylistyka Opraw Okularowych (ul. Kapelanka, nr 15E, 30-347 Kraków, NIP 9910263250, e-mail: patrycja@stylistkaoprawokularowych.pl (dalej „Administrator”). Wskazane adresy przeznaczone są do kontaktu z Administratorem. 

Celem przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz – w przypadku jej zawarcia – wykonanie umowy w zakresie dostaw towarów zgodnych z aktualną ofertą Administratora. Przetwarzanie konieczne jest także dla ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli wyraziła Pani/Pan uprzednią zgodę, dane osobowe mogą być wykorzystywane także do przesyłania informacji handlowych lub newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako działanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia oraz art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wobec ciążących na Administratorze obowiązków wynikających m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c) RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie Pani/Pana danych znajduje także podstawę w art. 6 ust. 1 lit f) RODO jako niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami czy też możliwość obrony praw Administratora w postępowaniach dotyczących zobowiązań publicznoprawnych, a w przypadku uprzednio wyrażonej przez Panią/Pana zgody – w celu przesyłania informacji handlowych lub newslettera (marketingu bezpośredniego), co jednocześnie stanowi przetwarzanie także, poza uzasadnionym interesem Administratora, w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym prowadzenie działalności gospodarczej przez Administratora z zakresu: usług kurierskich/pocztowych, informatycznych (w tym operatorom poczty elektronicznej, hostingu, sklepu internetowego) czy obsługi administracyjnej (informatycznej, księgowej, prawnej). Pani/Pana dane mogą być też ujawnione organom lub innym osobom i instytucjom uprawnionym do kontroli Administratora na mocy przepisów.

Pani/Pana dane mogą być przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przedawnienia poszczególnych zobowiązań Administratora lub roszczeń mogących być kierowanymi przez Klienta bądź osoby trzecie w stosunku do Administratora powiększony o sześć miesięcy, lecz nie dłużej niż 7 lat od chwili wykonania umowy lub zakończenia działań zmierzających do jej zawarcia. 

Jest Pani/Pan uprawniona do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tychże danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych – na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – 21 RODO. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przesłania informacji handlowych lub newslettera, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Jeżeli uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów, jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (na terenie Polski – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwia podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy jak również uniemożliwia wykonanie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym także profilowania.

W razie pytań, napisz do nas: sklep@stylistkaoprawokularowych.pl