Zwroty i reklamacje

Procedura rozpatrywania reklamacji

Klient uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zgłoszenie reklamacyjne może zawierać dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres), datę zamówienia i jego numer, a także wskazanie wad towaru. 

Stylistka Opraw Okularowych ustosunkowuje się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni listem poleconym (w przypadku oświadczeń złożonych pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zgłoszeniu lub użyty w trakcie komunikacji ze Stylistką Opraw Okularowych

Stylistka Opraw Okularowych w celu weryfikacji twierdzeń reklamacyjnych uprawniona jest do dokonania oględzin towaru, a Klient zobowiązany jest do ich umożliwienia. 

W przypadku nieuwzględnienia żądania Klienta, Klient uprawniony jest do wniesienia odwołania od stanowiska Stylistki Opraw Okularowych w przedmiocie rozpoznania reklamacji. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania Stylistka Opraw Okularowych informuje Klienta w sposób przewidziany dla ustosunkowania się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu określonych poniżej. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwili wydania Klientowi Towaru. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji (załącznik). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez jego przesłanie pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Patrycja Grzybowska Stylistka Opraw Okularowych, ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków lub na adres e-mail (sklep@stylistkaoprawokularowych.pl). Dla skuteczności złożenia oświadczenia wystarczy jego nadanie przed upływem terminu wskazanego powyżej. 

Obowiązki Klienta związane z odstąpieniem od umowy (Zamówienia) oraz koszty zwrotu ponoszone przez Klienta w przypadku odstąpienia od umowy

Klient w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest zobowiązany do zwrotu towaru Stylistce Opraw Okularowych na adres: ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków, niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Stylistkę Opraw OkularowychStylistka Opraw Okularowych nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku braku wykonania przez Klienta obowiązku zwrotu, Stylistka Opraw Okularowych uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili dokonania przez Klienta zwrotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Brak prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia)

Klient nie ma prawa odstąpienia na powyższej podstawie, w przypadku, gdy Towarem są płyny czyszczące, żele oraz inne Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po ich dostarczeniu do Klienta opakowanie zostało otwarte (zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: [...] w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”)

W razie pytań, napisz do nas: sklep@stylistkaoprawokularowych.pl