Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (sprzedaży na odległość) 
§1
Przedmiot i zakres zastosowania regulaminu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Stylistka opraw okularowych" oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. sprzedaży przez usługodawcę towarów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem prowadzonego przez siebie sklepu internetowego lub za pomocą wymiany oświadczeń woli  (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Dane teleadresowe usługodawcy:

1) Patrycja Grzybowska, prowadząca działalność pod firmą Patrycja Grzybowska Stylistka Opraw Okularowych, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9910263250;

2) adres pocztowy: ul. Kapelanka 15e, 31-347 Kraków;

2) numer telefonu: (+48) 511 447 857, 

3) e-mail: sklep@stylistkaoprawokularowych.pl

 1. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy – na stronie internetowej Sklepu lub za pomocą korespondencji elektronicznej. Na żądanie usługobiorcy Regulamin może zostać  udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (poprzez pobranie ze strony internetowej Sklepu).  
 2. Przystąpienie do zawarcia umowy stanowi równoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu co jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych.
§2
Definicje, Użytkownicy
 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2)  informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego (zawarciu umowy);

3) konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

5) reklamacja – oświadczenie Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy dotyczące niezgodności świadczonej Towaru z umową;

6) Sklep - sklep internetowy “Stylistka opraw okularowych” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.stylistkaoprawokularowych.pl/

7) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

8) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

9) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną (e-mail);

10) SOO - Patrycja Grzybowska, prowadząca działalność pod firmą Patrycja Grzybowska Stylistka Opraw Okularowych, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9910263250 ul. Kapelanka 15e, 31-347 Kraków;

11) Towar – produkty używane przez Usługodawcę (w szczególności akcesoria do okularów takie jak: ściereczki do okularów, płyny do mycia okularów, etui, żele przeciw parowaniu), które mogą być przedmiotem sprzedaży na rzecz usługobiorcy;

12) umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

13) Usługodawca – Patrycja Grzybowska, prowadząca działalność pod firmą Patrycja Grzybowska Stylistka Opraw Okularowych pod adresem: ul. Kapelanka 15e, 31-347 Kraków (Polska), posiadająca NIP 9910263250 i REGON 122813131, zwana także na potrzeby niniejszego Regulaminu „SOO”;

14) usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zwana na potrzeby niniejszej umowy „Klientem”.

 1. Sklep przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnej. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli.
§3

Warunki techniczne świadczenia usługi

 1. Do skutecznego zawarcia umowy niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych lub napisanie wiadomości poczty internetowej.
 2. Pozostałe wymagania techniczne to:

1) połączenie z siecią Internet, 

     2) korzystanie z przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript,    

     3) akceptacja plików "cookies" w niezbędnym zakresie dla funkcjonowania Sklepu,

4) posiadanie adresu poczty elektronicznej.

 1. W celu świadczenia usług SOO posługuje się tzw. plikami „cookies”, tj. informacjami zapisywanymi przez serwer Usługodawcy na urządzeniu Klienta, które serwer SOO może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Klienta. Szczegóły dotyczące ich stosowania znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

§4

Zawarcie umowy - Sklep internetowy

 1. Sklep pokazuje oferowane Towary, które są dostępne. 
 2. Każdy z Towarów jest szczegółowo oznaczony - wskazana jest m.in. (w zależności od Towaru) cena, rozmiar, właściwości, materiał, wzór, ilość sztuk w opakowaniu.
 3. W celu dokonania zakupu Klient wybiera dany Towar, podając liczbę jego sztuk. Po wybraniu Towaru należy kliknąć ikonę “Dodaj do koszyka”.
 4. Po wyborze Towaru wybrany produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Zobacz koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które zostały wybrane.
 5. Do zawarcia umowy niezbędne jest podanie: adresu e-mail, danych do faktury (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP) oraz dane do dostawy (prawidłowy adres). Klient może także podać numer telefonu kontaktowego. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.
 6. Strona pokazująca wybrane Towary (“koszyk”) pozwala na dowolne dodawanie i usuwanie Towarów oraz zmianę zamawianych ilości Towaru. Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient powinien wybrać ikonę ”Realizacja zakupu”. Po wybraniu tej opcji uruchomi się strona, gdzie należy podać niezbędne dane, wybrać sposób dostawy oraz płatności. Zakup, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowany, a umowa nie zostanie zawarta. Klient zawiera umowę wybierając ikonę ”Realizacja zakupu” oraz poprzez dokonanie płatności w ustalonej wysokości.
 7. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z podsumowaniem złożonego zamówienia oraz ceną oraz numerem zamówienia.
 8. Klient  – poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Sklepu – może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
§5
Zawarcie umowy - sprzedaż za pośrednictwem e-mail’a
 1. Osoby zainteresowane zawarciem umowy sprzedaży Towaru mogą także wysłać zapytanie o warunki sprzedaży na adres: sklep@stylistkaoprawokularowych.pl. 
 2. W odpowiedzi SOO informuje Klienta o głównych cechach i warunkach świadczenia (Towaru): szczegółowe informacje dotyczące Towaru i ich cenie (w tym: łącznej cenie w przypadku zakupu zestawu Towarów) oraz możliwych sposobach dostawy i jej koszcie, a także dostępności Towaru i dostępnych sposobach zapłaty (dane do dokonania płatności). Dodatkowo SOO załącza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami (w szczególności – wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy). E-mail Usługodawcy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i stanowi wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty zakupu przez Klienta. W przypadku braku dostępności danego Towaru SOO poinformuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
 3. Osoby zainteresowane zawarciem umowy powinny w odpowiedzi wskazać Towar, który chcą kupić, liczbę sztuk, wybraną opcję dostawy oraz podać dane do faktury (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP) oraz dane do dostawy (prawidłowy adres). Klient może także podać numer telefonu kontaktowego. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. E-mail osoby zainteresowanej zawierający powyższe dane uważa się za ofertę złożoną Usługodawcy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za wybrany Towar. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty we wskazanym powyżej terminie zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i zostaje anulowane.
 4. Po zaksięgowaniu płatności w odpowiedniej wysokości, SOO potwierdzi e-mail’em przyjęcie oferty (zamówienia) i skierowanie jej do realizacji (e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz jego numer). Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 o prawach konsumenta. Informacje zawarte w tym potwierdzeniu, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. W przypadku braku dostępności Towaru – SOO poinformuje o braku możliwości jego nabycia, nie przyjmując oferty (zamówienia); zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.
 5. Klient  może oświadczyć, iż wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 6. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, Klient zobowiązany jest do dołączenia do swojego zamówienia oświadczenia zgodnego z załącznikiem, wskazując, czy zawarta umowa jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta i czy posiada dla niego charakter zawodowy (Wzór oświadczenia podany jest w załączniku).
§6
Płatność i dostawa
 1. Cena wskazana przez SOO stanowi cenę za Towar wraz z należnymi podatkami (cena brutto).
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej ceny wraz z kosztami dostawy.
 3. Dostępne sposoby płatności to: tradycyjny przelew bankowy lub płatności elektroniczne oferowane przez PayU (płatność kartą, BLIK lub szybki przelew internetowy). Szczegóły wskazane są w zakładce „Płatności”, lub - w przypadku zakupu za pośrednictwem e-mail, wskazanym w wiadomości elektronicznej o której mowa w § 5 ust. 2. 
 4. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki do innego kraju koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
 5. Dostępne sposoby dostawy, ich koszt i czas dostarczenia wskazany jest w zakładce Dostawa”, lub - w przypadku zakupu za pośrednictwem e-mail, wskazanym w wiadomości elektronicznej o której mowa w § 5 ust. 2.
§7
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 
 1. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron w każdym czasie. 
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest poinformować o tym SOO, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Usługodawcy (lub na adres elektroniczny wskazany powyżej). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, nie wywołuje skutków prawnych. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia stanowi załącznik nr 1 Regulaminu i jest dostępna na stronie Sklepu bądź będzie przekazana Klientowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu). Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Załączony wzór odstąpienia od umowy nie może być traktowany jako przyznanie umownego prawa odstąpienia.
 3. Klient w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest zobowiązany do zwrotu towaru SOO, niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 4. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu zwrotu. W przypadku braku wykonania przez Klienta obowiązku zwrotu, SOO uprawnione jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili dokonania przez Klienta zwrotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru. 
 5. Zwracany Towar powinien być nienaruszony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie koszty poniesione przez Klienta, w tym koszty dostarczenia, zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez SOO oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Klientem może ustalić inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SOO, SOO nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient nie ma prawa odstąpienia na powyższej podstawie, w przypadku, gdy Towarem są płyny czyszczące, żele oraz inne rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po ich dostarczeniu do Klienta opakowanie zostało otwarte.
§8
Reklamacje
 1. Jeżeli po przejściu własności towaru, Klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klienta może złożyć SOO reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Klient uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej (sklep@stylistkaoprawokularowych.pl).  W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zgłoszenie reklamacyjne może zawierać dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres), datę zamówienia i jego numer, a także wskazanie wad towaru. 
 3. SOO ustosunkowuje się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni listem poleconym (w przypadku oświadczeń złożonych pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zgłoszeniu lub użyty w trakcie komunikacji z SOO. SOO w celu weryfikacji twierdzeń reklamacyjnych uprawniony jest do dokonania oględzin towaru, a Klient zobowiązany jest do ich umożliwienia.
 4. W przypadku nieuwzględnienia żądania Klienta, Klient uprawniony jest do wniesienia odwołania od stanowiska SOO w przedmiocie rozpoznania reklamacji. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania SOO informuje Klienta w sposób przewidziany dla ustosunkowania się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Odpowiedzialność SOO w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do wartości zakupionego Towaru.
§9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SOO.   
 2. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych została zawarta tu: POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 3. Podczas korzystania ze Sklepu używane serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, czas wejścia oraz inne dane statystyczne.

§10.

Cookies

 1. SOO stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 2. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. SOO zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 3. Szczegółowe informacje znajdują się w „Polityce cookies”.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym (w tym w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji.
 3. Wszystkie prezentowane przez SOO towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 4. SOO nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W przypadku Klientów niebędących konsumentami: prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych; wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SOO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W przypadku sprzedaży dokonanej pomiędzy przedsiębiorcami, strony ustalają, iż sądem właściwym jest właściwy funkcjonalnie sąd dla miasta Krakowa lub Katowic.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku umów zawartych po dniu 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA DLA KLIENTA 

Niniejsze informacje oraz ewentualne uprawnienia wynikające z nich mają zastosowanie wyłącznie do Klientów posiadających status konsumenta.  Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dane identyfikujące/kontaktowe: 

Patrycja Grzybowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Grzybowska Stylistyka Opraw Okularowych (ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków, NIP 9910263250, e-mail: sklep@stylistkaoprawokularowych.pl, tel.: (+48) 511 447 857 (dalej „SOO”). 

Pod powyższymi adresami Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy 

Koszty wynikają z umów zawartych przez Klienta ze swoim dostawcą. SOO nie pobiera jakichkolwiek opłat za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

Sposób i termin zapłaty:

W przypadku zakupu poprzez Sklep internetowy sposoby zapłaty określone są w zakładce „Płatności”. Zapłata za towar powinna nastąpić w chwili zakupu.

W przypadku dokonania zakupu poprzez wymianę poczty elektronicznej – Klient wskazuje wybrany przez siebie – spośród oferowanych przez SOO – sposób zapłaty. Zapłata powinna nastąpić do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

Sposób i termin realizacji zamówienia: 

SOO przygotuje do wysyłki i wyśle zamówiony Towar w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Czas i koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy: Dostawa na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem kuriera DPD. Koszt dostawy kurierem DPD: 18 PLN. Przesyłki doręczane są w ciągu 24 godzin od nadania (w dni robocze).

Wysyłka nastąpi na podany przez Klienta adres do dostawy.

Procedura rozpatrywania reklamacji: 

Klient uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zgłoszenie reklamacyjne może zawierać dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres), datę zamówienia i jego numer, a także wskazanie wad towaru. 

SOO ustosunkowuje się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni listem poleconym (w przypadku oświadczeń złożonych pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zgłoszeniu lub użyty w trakcie komunikacji z SOO. 

SOO w celu weryfikacji twierdzeń reklamacyjnych uprawniony jest do dokonania oględzin towaru, a Klient zobowiązany jest do ich umożliwienia. 

W przypadku nieuwzględnienia żądania Klienta, Klient uprawniony jest do wniesienia odwołania od stanowiska SOO w przedmiocie rozpoznania reklamacji. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania SOO informuje Klienta w sposób przewidziany dla ustosunkowania się do twierdzeń zgłoszenia reklamacyjnego.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu określonych poniżej. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwili wydania Klientowi Towaru. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez jego przesłanie pocztą tradycyjną na adres pocztowy SOO: Patrycja Grzybowska Stylistka Opraw Okularowych, ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków lub na adres e-mail (sklep@stylistkaoprawokularowych.pl). Dla skuteczności złożenia oświadczenia wystarczy jego nadanie przed upływem terminu wskazanego powyżej. 

Obowiązki Klienta związane z odstąpieniem od umowy (Zamówienia) oraz koszty zwrotu ponoszone przez Klienta w przypadku odstąpienia od umowy

Klient w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest zobowiązany do zwrotu towaru SOO na adres: ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków, niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu zwrotu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SOO, SOO nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku braku wykonania przez Klienta obowiązku zwrotu, SOO uprawnione jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili dokonania przez Klienta zwrotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Brak prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia): 

Klient nie ma prawa odstąpienia na powyższej podstawie, w przypadku, gdy Towarem są płyny czyszczące, żele oraz inne Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po ich dostarczeniu do Klienta opakowanie zostało otwarte (zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: [...] w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”)

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

SOO zobowiązana jest dokonać dostawy towaru zgodnych z umową.

Gwarancja oraz usługi posprzedażne

SOO nie udziela gwarancji oraz nie zapewnia usług posprzedażnych. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń 
Zasady dostępu do tych procedur określone są właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w ramach których to Klient uprawniony jest do zwrócenia się o mediację m.in. do Inspekcji Handlowej lub dążyć do rozstrzygnięcia sporu przez sądy polubowne, przy czym SOO nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

//DODAĆ ZAŁĄCZNIKI .pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

_______________

data

Patrycja Grzybowska Stylistyka Opraw Okularowych, 

ul. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków

Ja, niżej podpisany/a 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów)  

 

niniejszym informuję, iż odstępuję od zawartej z Panią umowy sprzedaży wskazanej poniżej:

 

TOWAR/USŁUGA 

(czego dotyczy umowa)

DATA ZAWARCIA UMOWY

NUMER ZAMÓWIENIA 

(podany w e-mail’u)

PRZYCZYNA (opcjonalnie)

 

___________________________

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


//DODAĆ ZAŁĄCZNIKI .pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3 (do wypełnienia przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

 

_______________

data

Patrycja Grzybowska Stylistyka Opraw Okularowych, 

 1. Kapelanka 15E, 30-347 Kraków

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jestem przedsiębiorcą i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą:

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

(nazwa i adres firm, NIP / pieczęć):

 

Jednocześnie informuję, iż zawarta umowa:

 •         jest / nie jest* bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 •       posiada/nie posiada* dla mnie charakteru zawodowego.

 

 

………………………………………

podpis

 

 * niepotrzebne skreślić